Allmänna villkor

Köp- och leveransvillkor

Dessa köp- och leveransvillkor gäller mellan Vetnordic A/S (nedan kallat "Vetnordic") och kunden (nedan kallad "kunden") för all försäljning, såvida de inte ändras genom skriftligt avtal.

1. kontakt- och företagsinformation

Vetnordic A/S Nyvang 15, 1. sal 5500 Middelfart

CVR-nummer 43145975

Kunden kan kontakta Vetnordic under våra öppettider, som är: måndag - torsdag 9.00 - 17.00 och fredag 9.00 - 16.00

Förnödenheter som är specialtillverkade för en kund kan endast returneras efter skriftlig överenskommelse.

Sterila produkter returneras i obruten och oskadad originalförpackning. Originalförpackningen måste skyddas av en ytterförpackning under returtransporten.

I leveransen medföljer en returetikett och instruktioner som skall användas vid returnering av produkten. Om returetiketten tappas bort kan kunden kontakta Vetnordics kundtjänst.

8. Försening.

Vetnordic ska informera Kunden om eventuella förväntade leveransförseningar och samtidigt ange orsaken till förseningen och den nya förväntade leveranstiden.

Om Vetnordic inte levererar inom 6 arbetsdagar efter avtalad leveranstid av skäl som Kunden inte är ansvarig för och leverans inte sker inom en rimlig period om minst 3 arbetsdagar, får Kunden häva den eller de beställningar som berörs av förseningen utan uppsägningstid genom skriftligt meddelande till Vetnordic. Kunden har inga andra rättigheter med anledning av försenad leverans.

Vetnordic kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för Kundens indirekta förluster till följd av försenad eller utebliven leverans. Vidare kan Vetnordic endast hållas ansvarig för direkta förluster i händelse av ett väsentligt avtalsbrott från Vetnordics sida, förutsatt att kunden kan bevisa att denne har lidit en förlust till följd av förseningen.

9. Betalning

Vetnordics betalningsvillkor är innevarande månad + 14 dagar från fakturadatum om inte annat skriftligen överenskommits.

Om Kunden inte betalar senast sista förfallodag och förseningen inte beror på Vetnordic, har Vetnordic rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med 2% per månad eller del därav och att debitera betalning för alla fakturerade och levererade varor, oavsett tidigare avtalade kreditvillkor.

10. Äganderättsförbehåll och säkerhet

Vetnordic behåller äganderätten till de sålda produkterna, oavsett om leverans har skett, tills hela köpeskillingen och eventuell ränta/avgift har betalats.

Vetnordic har rätt att när som helst i samband med eller efter avtalets ingående kräva fullgod säkerhet för Vetnordics totala kostnader i samband med avtalet.

11. Fel

Om Kunden upptäcker ett fel som Kunden vill åberopa måste Kunden omedelbart skriftligen meddela Vetnordic. Om ett fel som Kunden upptäcker eller borde ha upptäckt inte omedelbart skriftligen anmäls till Vetnordic, kan det inte åberopas senare. I vart fall kan fel inte åberopas senare än 1 år efter leverans. Avgörande för bedömningen av ett fel är att felet, eller dess orsak, har funnits vid tidpunkten för leveransen och samtidigt antingen är över förväntan eller av säkerhetsrelaterad karaktär. Kunden ska förse Vetnordic med den information som Vetnordic begär avseende ett anmält fel.

Inom skälig tid efter det att Vetnordic mottagit meddelande från Kunden och undersökt reklamationen ska Vetnordic kontakta Kunden angående reklamationen. Kunden ska på begäran skicka produkter eller delar till Vetnordic. Kunden står för kostnader och risk för försändelsen till Vetnordic. Vetnordic står för kostnader och risk för returförsändelsen till kunden om det föreligger ett fel.

Vetnordic kan välja att åtgärda eventuella fel genom att: (i) byta ut produkten, (ii) byta ut eller reparera defekta delar eller hela produkten, eller (iii) skicka delar till Kunden för kundens eget utbyte eller reparation.

Om Vetnordic underlåter att avhjälpa ett fel, av skäl som kunden inte är ansvarig för, inom rimlig tid efter det att Vetnordic har insett förekomsten av ett fel och felet inte har avhjälpts inom en rimlig period om minst 6 arbetsdagar får Kunden häva köpet av den eller de produkter som berörs av felet utan föregående meddelande genom skriftligt meddelande till Vetnordic. Kunden ska inte ha några andra rättigheter avseende fel i produkter än de som uttryckligen anges i denna punkt 11.

12. Ansvarsbegränsningar

Vetnordics ansvar för fel ska inte överstiga 2 % av Kundens totala inköp från Vetnordic under föregående kalenderår.

Oavsett eventuella villkor om motsatsen ska Vetnordic inte hållas ansvarigt gentemot Kunden för indirekta förluster, inklusive men inte begränsat till förlust av produktion, försäljning, vinst, tid, goodwill eller data och kostnaderna för att återställa dessa, såvida inte förlusten orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. I den utsträckning Vetnordic kan hållas ansvarigt gentemot tredje part, ska Kunden vara skyldig att ersätta Vetnordic i den utsträckning som sådant ansvar överstiger de gränser som anges ovan.

Alla leveranser från Vetnordic är uteslutande avsedda för veterinärmedicinskt bruk. Vetnordic ansvarar för produkternas innehåll och juridiska riktighet, men kan under inga omständigheter hållas ansvarig för felaktig användning av produkterna.

13. Produktansvar

Vetnordic skall hållas ansvarig för skada som orsakats av levererade produkter i den utsträckning sådant ansvar följer av tvingande lagstiftning. Kunden skall hålla Vetnordic skadeslöst i den mån Vetnordic kan ådra sig produktansvar utöver detta.

14. Ansvarsfrihet - force majeure

Följande omständigheter skall medföra befrielse från ansvar när de inträffar efter avtalets ingående och förhindrar dess fullgörande:

Arbetskonflikt, strejk, lockout och varje annan omständighet utanför parternas kontroll, såsom eldsvåda, epidemi, krig, oförutsedd militärinkallelse av liknande omfattning, sabotagehandlingar, beslag, valutarestriktioner, upplopp och oroligheter, brist på transportmedel, allmän varubrist, restriktioner av drivkraft samt brister i leveranser från underleverantörer eller förseningar av sådana leveranser orsakade av någon av de i denna punkt omnämnda omständigheterna.

Den part som önskar åberopa någon av nämnda omständigheter skall snarast möjligt underrätta den andra parten om den inträffade händelsen och när den beräknas upphöra.

Båda parter äger rätt att, genom skriftligt meddelande till den andra, häva avtalet när dess fullgörande inom skälig tid blir omöjligt på grund av någon av de omständigheter som anges i punkt 14.

15. Tillämplig lag och jurisdiktion

Parternas handel är i alla avseenden underställd dansk lag.

Alla tvister som kan uppstå i samband med parternas handel ska avgöras av en dansk domstol.

Tvister rörande kundens uteblivna betalning för leveranser kan av Vetnordic väckas vid kundens hemvistdomstol, utan hinder av ovanstående bestämmelse om jurisdiktion.