Integritetspolicy

Syfte med integritetspolicyn

Syftet med denna integritetspolicy är att göra dig medveten om hur VETNORDIC A/S ("vi", "oss") behandlar dina personuppgifter. Med denna policy vill vi göra dig medveten om vilken information som samlas in och behandlas och hur länge den lagras. Integritetspolicyn omfattar behandlingen av personuppgifter hos VETNORDIC A/S när du ingår avtal, interagerar eller på annat sätt utbyter personuppgifter med oss.

Beskrivning av behandlingen

VETNORDIC A/S behandlar dina uppgifter för ett eller flera specifika ändamål och i enlighet med dataskyddsreglerna. Vi behandlar dina uppgifter om du är kund hos oss via vår webbshop, affärspartner, leverantör, besöker vår hemsida eller våra sociala medier, kontaktar oss via vårt kontaktformulär, registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller ansöker om ett jobb hos oss. Uppgifterna kommer i allmänhet direkt från dig och vi kommer endast att behandla dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för det ändamål för vilket de samlades in. Uppgifterna kan dock också behandlas och lagras under en längre tid i anonymiserad form. Nedan kan du få en översikt över de olika typer av behandlingar som vi utför.

Kundrelationer

I samband med försäljning av våra produkter inom veterinärbranschen behandlar vi uppgifter om dig som kontaktperson för våra företagskunder och/eller myndigheter. Vi behandlar dina uppgifter i samband med försäljningen av våra produkter för att ingå och fullgöra ett avtal, jfr GDPR artikel 6(1)(b). Dessa uppgifter inkluderar kontaktuppgifter såsom namn på kontaktperson, befattning, företagsnamn, adress, e-post, telefonnummer, inloggningsuppgifter, köp via webbshop och betalningsuppgifter. Vi raderar uppgifterna löpande, dock senast 5 år efter den senaste fakturan, jfr. 1 kap. 10 § i den danska bokföringslagen. I vissa fall kan vi komplettera våra uppgifter om dig med de uppgifter som du löpande förser oss med, till exempel uppgifter om dina fritidsintressen, så att vi kan göra vår marknadsföring så relevant för dig som möjligt. Detta görs på grundval av vårt berättigade intresse, jfr GDPR art. 6(1)(f), eftersom vi anser att vårt intresse av att erbjuda dig den bästa servicen överväger ditt intresse av att inte behandla sådana allmänna uppgifter som du förser oss med. Naturligtvis har du alltid rätt att få tillgång till sådana uppgifter och få dem raderade. Du kan läsa mer om dina rättigheter i avsnitt 5 nedan.

Cookies och hemsida

I samband med den allmänna driften av vår hemsida samlar vi in personuppgifter om dig via cookies för att förbättra hemsidans resultat och användarupplevelse och för att sammanställa statistik. Den information som vi samlar in via cookies inkluderar din IP-adress, webbläsartyp, enhet (typ, version, operativsystem etc.) och användarbeteende, inklusive sidvisningar. Vi samlar endast in dina uppgifter om du har gett ditt samtycke, jfr GDPR art. 6(1)(a). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På vår hemsida har vi även integrerat plugins för sociala medier som kan samla in uppgifter om dig om du har gett ditt samtycke. I detta avseende har vi ett gemensamt dataansvar för varje media. Vi använder integrerade plugins från Facebook, Instagram, LinkedIn och YouTube. På vår webbplats har du möjlighet att kontakta oss via vårt kontaktformulär. I detta sammanhang behandlar vi även dina personuppgifter. De uppgifter vi behandlar är ditt namn, företagsnamn, telefonnummer och e-postadress. Det är också möjligt att ange dina uppgifter i ett fritextfält, men vi avråder från att ange personuppgifter i detta fält om det inte är relevant för förfrågan. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 a i GDPR. De uppgifter vi behandlar via vårt kontaktformulär raderas löpande och senast tre år efter den senaste kontakten.

Sociala medier * Vi använder vissa sociala medieplattformar som Facebook, Instagram, LinkedIn och YouTube för att få kontakt med våra kunder och potentiella kunder och för att främja vår marknadsföring. Om du har "gillat" vår fansida på de sociala medierna eller har varit i kontakt med oss via detta, kommer vi oundvikligen att behandla dina personuppgifter. För detta ändamål behandlar vi endast information om ditt namn och din e-postadress. * Om du kontaktar oss via sociala medier behandlar vi dina personuppgifter baserat på vårt intresse av att kunna kontakta dig och svara på dina förfrågningar, jfr GDPR art. 6(1)(f). Uppgifterna kommer från dig och den sociala mediekanalen du kontaktar oss genom. * Vi har ett så kallat gemensamt personuppgiftsansvar med de sociala medier vi använder, eftersom vi båda behandlar dina personuppgifter för våra egna ändamål. Du kan läsa mer om de sociala mediernas behandling av dina personuppgifter i följande: * Facebooks och Instagrams (Metas) behandling av dina personuppgifter här, och om det gemensamma personuppgiftsansvaret här. * LinkedIns behandling av dina personuppgifter här och om det gemensamma dataansvaret här. * YouTubes (Googles) behandling av dina personuppgifter här.

Uppgifter som behandlas inom ramen för sociala medier och som rör direkt kommunikation via sociala medier raderas omedelbart. Inlägg på till Facebook-sidor eller i offentliga grupper raderas inte, eftersom ett inlägg eller en kommentar på Facebook-sidor eller i offentliga grupper anses vara offentliga områden. Du kan läsa mer om offentliga områden här. Marknadsföringsaktiviteter Vi behandlar endast dina personuppgifter för marknadsföringsändamål om du har gett ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR, till exempel för att få nyhetsbrev om evenemang, inbjudningar och erbjudanden. Omfattningen av vår behandling anges i det specifika samtycket. Om du har samtyckt till att få marknadsföring från oss behandlar vi i allmänhet information om kontaktpersonens namn, företagsnamn, telefonnummer och e-post. Det är även möjligt att skriva i ett fritextfält, men vi avråder från att skriva personuppgifter i detta fält om det inte är relevant för förfrågan. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att använda länken " avregistrera dig" i de nyhetsbrev du får och genom att skicka ett e-postmeddelande till jesper@vetnordic.com eller ringa +45 61 70 85 57. Vi lagrar dokumentationen av ditt samtycke så länge du får marknadsföring eller deltar i vår marknadsföring och i 2 år efter att du har återkallat ditt samtycke om det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Jobbsökande

Om du ansöker om ett jobb hos oss behandlar vi dina personuppgifter i syfte att bedöma om du är kvalificerad för en befintlig eller framtida tjänst hos oss. Vi behandlar den information som du förser oss med, inklusive namn, kontaktuppgifter (inklusive telefonnummer, e-postadress och adress), brottsregister, ansökan, CV, personbild, information om färdigheter, utbildning och tidigare anställning samt referenser. Vi behandlar dina uppgifter för att kunna ingå ett anställningsavtal med dig baserat på din begäran om vår behandling av ansökan, jfr GDPR artikel 6(1)(b). Vi behandlar även uppgifter i de fall vi anser att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av att inte behandla dem, till exempel uppgifter som samlats in från sociala medier som du publicerat eller uppgifter som erhållits genom ett personlighets- och lämplighetstest, jfr GDPR art. 6.1 f. Vi delar dina personuppgifter med de anställda som är involverade i rekryteringsprocessen och lämnar ut dina personuppgifter till de företag som genomför personlighets- och lämplighetstestet och eventuella rekryteringsföretag. Uppgifterna lagras i upp till tre år efter rekryteringsperiodens slut för sökande som inte erbjöds tjänsten.

Leverantörer och samarbetspartners

När vi ingår avtal med leverantörer och samarbetspartner behandlar vi information om deras kontaktpersoner. Detta inkluderar information om kontaktpersonens namn, företagsnamn, befattning, adress, telefonnummer, e-post och, vid behov, betalnings- och/eller bankuppgifter. Uppgifterna behandlas antingen för att de är nödvändiga för att fullgöra avtalet med leverantören eller affärspartnern i fråga, jfr GDPR artikel 6.1 b, eller för att vi har ett berättigat intresse av att behandla kontaktuppgifterna för personen i fråga som en del av avtalet, jfr GDPR artikel 6.1 f. Vi behåller relevant kontaktinformation under hela vårt samarbete, som sedan raderas senast 5 år efter avtalets upphörande. Skriftlig korrespondens raderas löpande, och information som är nödvändig för att uppfylla våra skyldigheter enligt den danska bokföringslagen lagras i 5 år plus det aktuella räkenskapsåret. Mottagare av personuppgifter Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och vi lämnar i allmänhet inte ut uppgifterna till tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter om du har gett ditt samtycke, om vi har ett berättigat intresse av utlämnandet eller om vi har en rättslig skyldighet. Vi kan överlåta personuppgifter till våra systemleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra specifika instruktioner i enlighet med det ingångna personuppgiftsbiträdesavtalet.

Dina rättigheter

När vi samlar in information om dig har du ett antal grundläggande rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen som du kan utöva. Dina rättigheter inkluderar rätten att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begränsning av och invändning mot vår behandling, och rätten att få dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet). De ovan nämnda rättigheterna kan vara föremål för villkor och begränsningar. Huruvida du som registrerad kan begära att till exempel få dina personuppgifter raderade beror i samtliga fall på en konkret bedömning. Om du har lämnat ditt samtycke till vår behandling av dina uppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten via deras webbplats www.datatilsynet.dk eller genom att ringa +45 33 19 32 00.

Kontaktuppgifter

Det företag som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är VETNORDIC A/S CVR-nummer: 43145975 Nyvang 15, 1. sal 5500 Middelfart E-post: jesper@vetnordic.com Telefon: +45 61 70 85 57

Vi har utsett Jesper Smith till vår interna personuppgiftskoordinator. Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Jesper Smith på jesper@vetnordic.com eller på telefon +45 61 70 85 57

Ändringar av dina personuppgifter Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för behandling av personuppgifter. Vid väsentliga ändringar kommer vi att kontakta dig i form av ett e-postmeddelande eller ett synligt meddelande på vår webbplats. Denna integritetspolicy ändrades senast den 17.03.2023