Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Vetnordic A/S (herefter kaldet ”Vetnordic”) og kunden (herefter kaldet ”Kunden”) ved ethvert salg, medmindre de er modificeret ved skriftlig aftale.

1. Kontakt og virksomhedsoplysninger

Vetnordic A/S Nyvang 15, 1. sal 5500 Middelfart

CVR-nr. 43145975

Kunden kan kontakte Vetnordic i vores åbningstider som er: mandag – torsdag kl. 9.00 – 17.00 samt fredag 9.00 - 16.00

Skaffevarer, som er specielt hjemtaget til en kunde, tages kun retur efter skriftlig aftale.

Sterile produkter tages retur i ubrudt og ubeskadiget originalemballage. Originalemballagen skal beskyttes af en yderemballage under returtransport.

Der er med levering vedlagt returlabel og vejledning, som skal anvendes ved returnering. Er returlabel bortkommet kan Kunden rette henvendelse til Vetnordics kundeservice.

8. Forsinkelse

Vetnordic informerer Kunden om eventuelle forventede forsinkelser af leveringen og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Hvis Vetnordic ikke leverer senest 6 hverdage efter den aftalte leveringstid af årsager, som Kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 3 hverdage, kan Kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Vetnordic. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

Vetnordic kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for Kundens indirekte tab som følge af en forsinket eller manglende leverance. Vetnordic kan desuden kun holdes ansvarlig for direkte tab, hvis der er tale om væsentlig misligholdelse af aftalen fra Vetnordics side forudsat at Kunden kan godtgøre at have lidt et tab som følge af forsinkelsen.

9. Betaling

Vetnordics betalingsbetingelser er løbende måned + 14 dage fra fakturadato medmindre andet er skriftlig aftalt.

Hvis Kunden ikke betaler inden sidste rettidige betalingsdag, og skyldes forsinkelsen ikke Vetnordics forhold, er Vetnordic berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer, uanset tidligere aftalte kreditbetingelser.

10. Ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse

Vetnordic bevarer ejendomsretten til de solgte produkter, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter/gebyrer er betalt.

Vetnordic er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for Vetnordics samlede omkostninger i forbindelse med aftalen.

11. Mangler

Hvis Kunden opdager en mangel, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal det straks meddeles skriftligt til Vetnordic. Hvis en mangel, som Kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Vetnordic, kan denne ikke senere gøres gældende. Under alle omstændigheder kan mangler ikke gøres gældende senere end 1 år efter levering. Det afgørende for vurderingen af en mangel er, at fejlen, eller dens årsag, har været til stede på leveringstidspunktet og samtidig er enten ud over det forventelige eller af sikkerhedsmæssig karakter. Kunden skal give Vetnordic de oplysninger om en meddelt mangel, som Vetnordic beder om.

Inden rimelig tid efter at Vetnordic har modtaget meddelelse fra Kunden og undersøgt kravet, kontakter Vetnordic Kunden med hensyn til reklamationen. Kunden skal efter anmodning sende produkter eller dele til Vetnordic. Kunden bærer omkostningerne og risikoen for forsendelsen til Vetnordic. Vetnordic bærer omkostningerne og risikoen for returforsendelsen til Kunden, hvis der foreligger en mangel.

Vetnordic kan vælge at afhjælpe eventuelle mangler ved at: (i) ombytte produktet (ii) udskifte eller reparere defekte dele eller hele produktet, eller (iii) sende dele til Kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.

Hvis Vetnordic undlader at afhjælpe en mangel, af årsager som Kunden er uden ansvar for, inden rimelig tid efter, at Vetnordic har anerkendt at der foreligger en mangel og manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 6 arbejdsdage, kan Kunden ophæve købet af det eller de produkter, der er berørt af manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Vetnordic. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af mangler ved produkter end dem, der udtrykkeligt fremgår af dette punkt 11.

12. Ansvarsbegrænsninger

Vetnordics erstatningsansvar for mangler kan ikke overstige 2 % af Kundens samlede køb hos Vetnordic i det forrige kalenderår.

Uanset eventuelle modstående vilkår er Vetnordic ikke ansvarlig over for Kunden for indirekte tab, herunder blandt andet tab af produktion, salg, fortjeneste, tid, goodwill eller data og omkostninger til disses retablering, medmindre tabet er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt. I det omfang Vetnordic måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Vetnordic skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.

Alle leverancer fra Vetnordic er udelukkende til veterinært brug. Vetnordic er ansvarlig for produkternes indhold og juridiske korrekthed, men kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for at produkterne ikke bliver anvendt korrekt.

13. Produktansvar

Vetnordic er ansvarlig med hensyn til leverede produkters skadeforvoldelse, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Vetnordic, i det omfang Vetnordic måtte ifalde et produktansvar herudover.

14. Ansvarsfrihed – force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over, såsom brand, epidemi, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftsmidler, og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal hurtigst muligt underrette den anden part om hvilken begivenhed, der er indtrådt, og hvornår det forventes at den ophører.

Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i pkt. 14 nævnte omstændigheder.

15. Gældende ret og værneting

Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

Tvister om Kundens manglende betaling for leverancer kan af Vetnordic anlægges ved Kundens hjemting desuagtet ovenstående bestemmelse om værneting.