Sopimusehdot

Tilaus- ja toimitusehdot

Näitä yleisiä tilaus- ja toimitusehtoja sovelletaan Vetnordic A/S:n (jäljempänä "Vetnordic") ja asiakkaan (jäljempänä "Asiakas”) välillä kaikkiin myyntitapahtumiin, ellei toisin ole sovittu kirjallisella sopimuksella.

1. Tietoja yrityksestä

Vetnordic A/S Nyvang 15, 1. sal 5500 Middelfart Tanska

Tanskalainen Y-tunnus: 43145975

Vetnordicin asiakaspalvelun aukioloajat: Ma-to klo 9-17, pe klo 9-16.

2. Sopimuksen solmiminen

Ostotarjous hyväksytään, kun asiakas on vastaanottanut Vetnordicin tilausvahvistuksen. Asiakkaan tulee tarkistaa lähetetyt tilausvahvistukset. Nämä ehdot yhdessä Vetnordicin tilausvahvistusten kanssa muodostavat koko sopimusperustan. Tilauksissa ilmoitetut tai Vetnordicille muutoin ilmoitetut asiakkaan ostoehdot eivät ole osa sopimuspohjaa.

Sopimuspohjan muutokset ja lisäykset edellyttävät erillistä kirjallista sopimusta.

3. Välineitä koskevien tilausten peruuttaminen ja muuttaminen

Asiakas voi muuttaa tai peruuttaa toimittamattoman tilauksen kirjallisella sopimuksella Vetnordicin kanssa.

4. Hinnat

Kaikki hinnat ilmoitetaan euroina (EUR), eivätkä ne sisällä arvonlisäveroa. Kaikki hinnat ovat voimassa olevia hintoja, ja Vetnordic voi muuttaa niitä aika ajoin, mutta ei jo tilattujen tuotteiden osalta.

Varaukset tehdään hinnanmuutosten, oikolukuvirheiden ja muiden olosuhteiden varalta, jotka voivat johtaa virheellisten hintojen ilmoittamiseen. Tällaisessa tapauksessa Vetnordicilla on oikeus peruuttaa tehty sopimus, eikä täten ole vastuussa tästä johtuvista menetyksistä.

5. Toimitus

Tuotteet toimitetaan DDP-toimituksena asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen, Incoterms 2020. Yksityiskohtaiset tiedot toimitusajasta ja -paikasta ilmoitetaan tilausvahvistuksessa.

Asiakkaan on tarkastettava ostetut tuotteet toimituksen yhteydessä. Jos asiakas havaitsee tuotteissa vian, siitä on ilmoitettava välittömästi kirjallisesti Vetnordicille. Jos asiakkaan havaitsemaa vikaa tai virhettä, joka asiakkaan olisi pitänyt havaita, ei ilmoiteta välittömästi kirjallisesti, sitä ei voida myöhemmin vaatia Vetnordicia vastaan.

6. Toimitusajankohta

Asiakas voi seurata paketin kulkua GLS-pakettiseurannan avulla ja varautua sen saapumiseen. Jos paketin toimitus epäonnistuu, esimerkiksi tilanteissa, joissa kuriiri (GLS) ei tavoita eläinlääkäriaseman henkilökuntaa, toimitusosoitteeseen jätetään ilmoitus toimitusyrityksestä, mikäli mahdollista. Paketti viedään jakelupisteeseen odottamaan seuraavaa toimitusyritystä.

7. Palautusoikeus

Tarjoamme asiakkaillemme 1 kuukauden palautusoikeuden tilauksen toimituspäivästä lähtien. Tuotteiden tulee olla alkuperäisessä kunnossa, jotta tuote voidaan myydä uudelleen uutena.

Asiakasta varten räätälöidyt tuotteet voidaan palauttaa vain kirjallisella sopimuksella.

Steriilit tuotteet tulee palauttaa ehjissä ja vahingoittumattomissa alkuperäispakkauksissa. Alkuperäispakkaus on suojattava ulkopakkauksella palautuksen ajaksi.

Toimituspaketin mukana toimitetaan palautustarra ja palautuslomake, joita tulee käyttää tuotteita palautettaessa. Jos palautustarra puuttuu toimituspaketista tai se on kadonnut, otathan yhteyttä Vetnordicin asiakaspalveluun.

8. Viivästykset

Vetnordic ilmoittaa asiakkaalle kaikista odotettavissa olevista toimitusviivästyksistä ja ilmoittaa samalla viivästyksen syyn ja uuden arvioidun toimitusajan.

Jos Vetnordic ei toimita tilausta 6 työpäivän kuluessa sovitusta toimitusajasta asiakkaasta riippumattomista syistä eikä toimitusta suoriteta kohtuullisessa ajassa (vähintään 3 työpäivän sisällä), asiakas voi peruuttaa viivästyneen tilauksen (tilaukset) ilmoittamalla siitä kirjallisesti Vetnordicille. Asiakkaalla ei ole muita oikeuksia viivästyneen toimituksen osalta.

Vetnordicia ei voida missään olosuhteissa pitää vastuullisena asiakkaan välillisistä menetyksistä, jotka johtuvat toimituksen viivästymisestä tai toimittamatta jättämisestä. Lisäksi Vetnordic voidaan pitää vastuullisena välittömistä vahingoista vain siinä tapauksessa, että Vetnordic rikkoo sopimusta olennaisesti, edellyttäen, että asiakas voi osoittaa kärsineensä vahinkoa viivästyksen seurauksena.

9. Maksu

Vetnordicin maksuehtona on kuluva kuukausi + 14 päivää laskutuspäivästä, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Jos asiakas ei maksa laskua viimeiseen eräpäivään mennessä eikä viivästys johdu Vetnordicista, Vetnordicilla on oikeus periä eräpäivästä alkaen viivästyskorkoa 2 % kuukaudessa tai osa siitä, sekä periä maksu kaikista laskutetuista ja toimitetuista tavaroista riippumatta aiemmin sovituista luottoehdoista.

10. Omistusoikeuden säilyttäminen ja vakuus

Vetnordic pidättää omistusoikeuden myytyihin tuotteisiin riippumatta siitä, onko tuotteet toimitettu, kunnes koko ostosumma ja mahdolliset korot/maksut on maksettu.

Vetnordicilla on milloin tahansa sopimuksen tekemisen yhteydessä tai sen jälkeen oikeus vaatia riittävä vakuus Vetnordicin kaikista sopimukseen liittyvistä kustannuksista.

11. Reklamaatio-oikeus

Jos asiakas havaitsee tuotteessa virheen, asiasta on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti Vetnordicille. Jos havaitusta virheestä ei välittömästi lmoiteta kirjallisesti Vetnordicille, virheeseen ei voida myöhemmin vedota. Reklamaatio-oikeus pätee 1 vuoden ajan tilauksen toimituksesta, eikä virheisiin voi vedota tämän jälkeen. Ratkaisevaa virheen arvioinnissa on se, että vika tai sen syy on ollut olemassa toimitushetkellä ja on samalla joko yli odotusten tai luonteeltaan turvallisuuteen liittyvä. Asiakkaan on toimitettava Vetnordicille Vetnordicin pyytämät tiedot ilmoitetusta virheestä.

Kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun Vetnordic on saanut ilmoituksen asiakkaalta ja tutkinut reklamaation, Vetnordic ottaa yhteyttä asiakkaaseen reklamaation johdosta. Asiakkaan on pyydettäessä lähetettävä tuotteet tai niiden osat Vetnordicille. Asiakas vastaa Vetnordicille tuotteiden lähettämisestä aiheutuvista kustannuksista ja riskistä. Vetnordic vastaa kustannuksista ja riskistä, jotka aiheutuvat palautuslähetyksestä asiakkaalle, jos tuotteessa on vika.

Vetnordic voi halutessaan korjata mahdolliset virheet: (i) vaihtamalla tuotteen, (ii) vaihtamalla tai korjaamalla vialliset osat tai koko tuotteen, tai (iii) lähettämällä varaosat asiakkaalle asiakkaan omatoimista vaihtoa tai korjausta varten.

Jos Vetnordic ei korjaa virhettä asiakkaasta riippumattomista syistä kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun Vetnordic on havainnut virheen olemassaolon, eikä virhettä ole korjattu kohtuullisessa ajassa (vähintään 6 työpäivän sisällä), asiakkaalla on oikeus peruuttaa virheen kohteena olevan tuotteen (tuotteiden) tilaus. Peruuttaminen tulee tehdä ilmoittamalla siitä kirjallisesti Vetnordicille. Asiakkaalla ei ole muita oikeuksia tuotteiden vikojen osalta kuin tässä lausekkeessa 11 nimenomaisesti mainitut oikeudet.

12. Vastuun rajoitukset

Vetnordicin virhevastuu ei saa ylittää 2 % asiakkaan edellisen kalenterivuoden aikana Vetnordicilta tekemien ostojen kokonaissummasta.

Vastakkaisista ehdoista huolimatta Vetnordic ei ole vastuussa asiakkaalle välillisistä menetyksistä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tuotannon, myynnin, voiton, ajan, liikearvon tai tietojen menetykseen ja niiden palauttamisesta aiheutuviin kustannuksiin, ellei menetys ole aiheutettu tahallisesti tai merkittävästä huolimattomuudesta johtuen. Siltä osin kuin Vetnordicia voidaan pitää vastuullisena kolmansia osapuolia kohtaan, asiakas on velvollinen korvaamaan Vetnordicille vastuun, joka ylittää edellä mainitut rajat.

Kaikki Vetnordicin toimitukset on tarkoitettu yksinomaan eläinlääkinnälliseen käyttöön. Vetnordic vastaa tuotteiden sisällöstä ja oikeudellisesta oikeellisuudesta, mutta ei missään tapauksessa ole vastuussa tuotteiden väärinkäytöstä.

13. Tuotevastuu

Vetnordic on vastuussa toimitettujen tuotteiden aiheuttamista vahingoista siltä osin kuin tällainen vastuu seuraa sitovasta lainsäädännöstä. Asiakkaan on korvattava Vetnordicille tämän lisäksi Vetnordicin mahdollinen tuotevastuu.

14. Vastuuvapaus – force majeure

Vetnordicilla on oikeus olla täyttämättä tämän sopimuksen velvoitteita seuraavissa tilanteissa, jos ne ilmenevät sopimuksen tekemisen jälkeen ja estävät sen täyttämisen:

Työselkkaukset, lakot, työsulut ja muut olosuhteet, joihin osapuolet eivät voi vaikuttaa, kuten tulipalo, epidemia, sota, ennakoimaton sotilaskutsunta, sabotaasi, takavarikko, valuuttarajoitukset, mellakat ja levottomuudet, kuljetuskaluston puute, yleinen tavarapula, käyttövoiman rajoitukset sekä alihankkijoiden toimitusten puute tai viivästykset, jotka johtuvat jostakin edellä mainitusta olosuhteesta.

Osapuolen, joka haluaa vedota johonkin edellä mainittuihin olosuhteisiin, on ilmoitettava toiselle osapuolelle mahdollisimman pian tapahtuneesta tapahtumasta ja siitä, milloin sen odotetaan loppuvan.

Molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus kirjallisella ilmoituksella toiselle osapuolelle, jos sopimuksen täyttäminen kohtuullisessa ajassa käy mahdottomaksi jonkin 14 edellä mainitun olosuhteen vuoksi.

15. Sovellettava lainsäädäntö ja toimivalta

Osapuolten välisiin suhteisiin sovelletaan kaikilta osin Tanskan lakia.

Osapuolten välisiin suhteisiin liittyvät mahdolliset riidat ratkaistaan Tanskan tuomioistuimessa.

Vetnordic voi vireille panna riidan, joka koskee asiakkaan maksamatta jättämää toimitusta, asiakkaan asuinpaikan tuomioistuimessa, edellä olevasta toimivaltamääräyksestä huolimatta.